Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Thời hạn bổ nhiệm năm (05) năm kể từ ngày 09 tháng 08 năm 2022.