Hình trang chủ
Hình trang chủ
Hình trang chủ
hinh trang chủ

Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu được thành lập theo quyết định số 29/2000/QĐ-TTg ngày 28/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty vận tải biển Hải Âu thành công ty cổ phần. Công ty vận tải biển Hải Âu là một đơn vị trực thuộc Công ty vận tải Biển Việt Nam (Vosco)...

Tin tức

THÔNG BÁO NGÀY CUỐI CÙNG THƯC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT

THÔNG BÁO NGÀY CUỐI CÙNG THƯC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG TIỀN MẶT

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC - NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH NHIỆM KỲ 01/06/2024-01/06/2025

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM LẠI GIÁM ĐỐC - NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH NHIỆM KỲ 01/06/2024-01/06/2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

THÔNG TIN ỨNG VIÊN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Thông báo ứng cử thành viên thanh gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo ứng cử thành viên thanh gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT- ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT- ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG LỚN- TRÊN 5% CỔ PHIẾU- BÙI TUẤN ANH

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG LỚN- TRÊN 5% CỔ PHIẾU- BÙI TUẤN ANH

Thông báo ứng cử thành viên thanh gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo ứng cử thành viên thanh gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023- CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU ĐÃ KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023- CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU ĐÃ KIỂM TOÁN

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG LỚN- TRÊN 5% CỔ PHIẾU- TRƯƠNG QUANG ANH NGUYÊN

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG LỚN- TRÊN 5% CỔ PHIẾU- TRƯƠNG QUANG ANH NGUYÊN

Thông báo về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chủ tịch HĐQT

Thông báo về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chủ tịch HĐQT

THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG MỚI

THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG MỚI

ĐƠN XIN THÔI CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

ĐƠN XIN THÔI CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ  ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM SỞ HỮU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM SỞ HỮU

Báo cáo tình hình quản trị công ty  năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU DO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP SỞ HỮU

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển Hải Âu công bố thông tin về việc tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thay đổi kế toán trưởng và Người được Uỷ Quyền công bố thông tin

Thay đổi kế toán trưởng và Người được Uỷ Quyền công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset VN không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset VN không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

Đơn từ nhiệm  chức vụ Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin

Đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023

Tuyển dụng Cán bộ phụ trách Kỹ thuật - Vật tư công ty

Tuyển dụng Cán bộ phụ trách Kỹ thuật - Vật tư công ty

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 11

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 11

Thay đổi Giám đốc công ty

Thay đổi Giám đốc công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCD thường niên năm 2023

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCD thường niên năm 2023

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Nguyễn Hải Linh

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Nguyễn Hải Linh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 14/10/2022

Ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 14/10/2022

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

Thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hoàn

Thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hoàn

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022

Bổ nhiệm lại Giám đốc

Bổ nhiệm lại Giám đốc

Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT

Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT

Biên bản Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2022

Biên bản Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2022

Tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2022

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Phó Giám đốc công ty

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Phó Giám đốc công ty

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giám đốc công ty

Thay đổi Giám đốc công ty

Kết quả giao dịch cổ phiếu  người có liên quan của người nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Thanh Phúc Thành viên BKS

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Thanh Phúc Thành viên BKS

Thông báo mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính  năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo quản trị năm 2020

Báo cáo quản trị năm 2020

Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2019

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

Nghị quyết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2019

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2019

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Hình ảnh hoạt động