Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT

  • 26 Tháng Tư 2022
  • sesco
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nghị quyết Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT Chi tiết

Biên bản Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2022

  • 26 Tháng Tư 2022
  • sesco
Biên bản - Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2022 Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2021

  • 11 Tháng Tư 2022
  • admin
Báo cáo thường niên năm 2021 Chi tiết