Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ vào khoản 6 Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 31/07/2018 Hội đồng quản trị công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:

Thời gian: Trong tháng 09 năm 2018.

Địa điểm: Nhà khách Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:  22/08/2018