Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày 30/11/2022, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022)