Thay đổi Giám đốc công ty

Từ ngày 01/06/2021, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phầnn Vận tải biển Hải âu đối với ông Nguyễn Hữu Hoàn.

Từ ngày 01/06/2021, bổ nhiệm ông Đặng Hồng Trường, thành viên HĐQT, làm Giám đốc Công ty cổ phầnn Vận tải biển Hải âu