Thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hoàn

Trong công văn số 8628/ VSD-ĐK.NY của Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) ngày 05/08/2022, VSD thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hoàn  như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu SSG chuyển quyền

1

Ông Nguyễn Hữu Hoàn

1. Nguyễn Thị Mai Phương

102.780

 

 

2. Nguyễn Thành Dương

25.700

 

 

3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

25.700

Tổng

154.180

 

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 05/08/2022