Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

Tên giao dịch: SESCO

Trụ sở chính: số 40, đường số 1, Khu phố 3, p.Bình Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3.8.732338         Fax: (84-28) 3.8.732909

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Mã chứng khoán: SSG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                              

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng:  26/02/2020

  1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15 đến 31 tháng 3 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7 Tp. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2020; Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 40, đường số 1, Khu phố 3, p.Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ha_lt@seagullshipping.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN HỮU HOÀN

(Đã ký)