Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

08 giờ ngày 19/04/2018, công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại: 

NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng Tp. Hải Phòng 

Kính mời cổ đông nhận thông báo tại đây