Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

v/v "TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020"

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO) trân trọng kính mời các quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

  1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hải Quân

            số 05 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng           

  1. 2. Thời gian họp: Khai mạc từ 08 giờ 30, Thứ sáu ngày 27/03/2020

                              (Đón tiếp đại biểu từ 08:00 – 08:30)

  1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 26/02/2020. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
  2. Nội dung Đại hội: Thảo luận và Thông qua: Kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận 2019; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2020; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024); Các vấn đề khác.
  3. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

            - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

            - Truy cập và tải tại:

     http://seagullshipping.com.vn/vi/news/detail/tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2020-168

             Để Đại hội thành công, Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức bằng cách điện thoại, gửi thư; e-mail hoặc fax Giấy xác nhận tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) trước 12:00 ngày 26/03/2020.

* Khi đến tham dự Đại hội quý đại biểu vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu .

            Trân trọng kính mời!

                                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

                                                                                                        T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                    Bùi Mạnh Cường

                                                                                                                       (đã ký)