Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Ngày 27/03/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024). Kể từ ngày 27/03/2020, Thành viên HĐQT, BKS thay đổi như sau:

  1. Bà Phạm Thị Anh Thư thay ông Bùi Mạnh Cường làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải VN tại công ty được bầu làm chủ tịch HĐQT công ty. (Ông Bùi Mạnh Cường đến tuổi nghỉ hưu).
  2. Ông Nguyễn Đức Mạnh, cổ đông lớn, đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ VI. Ông Trần Đình Thắng, thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, không tái ứng cử do bận công việc cá nhân.
  3. Ông Nguyễn Minh Lộc, thành viên BKS nhiệm kỳ V, được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2020-2024) thay ông Lê Hải Phong. Ông Lê Hải Phong, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V, không tái ứng cử nhiệm kỳ mới do bận công việc cá nhân.
  4. Ông Lê Thanh Phúc, cổ đông công ty, đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.

Danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024) công bố cụ thể trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.