Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  • 04 Tháng Hai 2020
 Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 02 năm 2020THÔNG BÁO(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)Tên Tổ chức phát hành:... Chi tiết

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

  • 20 Tháng Giêng 2020
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019LIST OF STATE SHAREHOLDERS AND MAJORITY SHAREHOLDERSMã chứng khoán/Stock code:  SSGNgày chốt danh sách sở hữu/Record date: 26/03/2019STTTên... Chi tiết

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

  • 28 Tháng Mười Một 2019
Ngày 28/11/2019, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Chi tiết