Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

  • 27 Tháng Ba 2020
  • admin
  • sesco
Ngày 27/03/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024). Kể từ ngày 27/03/2020, Thành viên HĐQT, BKS thay đổi như sau:Bà... Chi tiết

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • 27 Tháng Ba 2020
  • admin
  • sesco
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019

  • 26 Tháng Ba 2020
  • admin
Báo cáo thưòng niên năm 2019 Chi tiết