Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  • 10 Tháng Sáu 2021
  • admin
Ngày 09/06/2021, Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 09 cho công ty Cổ phần Vận tải biển Hải vì công... Chi tiết

Thay đổi Giám đốc công ty

  • 01 Tháng Sáu 2021
  • admin
Từ ngày 01/06/2021, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phầnn Vận tải biển Hải âu đối với ông Nguyễn Hữu Hoàn.Từ ngày 01/06/2021, bổ nhiệm ông Đặng Hồng Trường, thành viên HĐQT, làm... Chi tiết

Kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

  • 19 Tháng Năm 2021
  • admin
Kết quả giao dịch cổ phiếu  người có liên quan của người nội bộ Chi tiết