Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • 10 Tháng Tư 2023
  • sesco
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2022

  • 07 Tháng Tư 2023
  • sesco
Báo cáo thường niên năm 2022 Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

  • 24 Tháng Ba 2023
  • Sesco
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán Chi tiết