Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • 15 Tháng Ba 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

  • 25 Tháng Giêng 2023
  • sesco
Báo cáo quản trị công ty năm 2022 Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCD thường niên năm 2023

  • 10 Tháng Hai 2023
  • Sesco
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết