Thông báo chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hoàn

  • 24 Tháng Tám 2022
  • sesco
Trong công văn số 8628/ VSD-ĐK.NY của Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) ngày 05/08/2022, VSD thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế của ông Nguyễn Hữu Hoàn  như... Chi tiết

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

  • 09 Tháng Tám 2022
  • sesco
Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Thời hạn bổ nhiệm năm (05)... Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022

  • 01 Tháng Tám 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 Chi tiết