Bán trụ sở công ty

  • 05 Tháng Bảy 2018
  • admin
Ngày 04 tháng 07 năm 2014, công ty đã bán trụ sở công ty số 12 Đoàn Như Hài phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh theo Điều 4.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Chi tiết

Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • 20 Tháng Tư 2018
  • admin
  • sesco
Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2017

  • 09 Tháng Tư 2018
  • admin
  • sesco
Báo cáo thường niên năm 2017 Chi tiết