Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

  • 05 Tháng Tư 2019
  • admin
Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  • 28 Tháng Ba 2019
  • admin
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán  Chi tiết

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

  • 05 Tháng Ba 2019
  • admin
  • sesco
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019 Chi tiết