Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  • 01 Tháng Tư 2022
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Chi tiết

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

  • 23 Tháng Ba 2022
Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán Chi tiết

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  • 28 Tháng Hai 2022
  • sesco
Công ty xin thông báo:  Ngày 22/03/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.Chi tiết xem Thông báo Chi tiết