Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

  • 20 Tháng Mười 2022
  • sesco
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT công ty. Chi tiết

Ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 14/10/2022

  • 17 Tháng Mười 2022
  • sesco
Từ ngày 14/10/2022, ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty, nắm giữ trên 5% cổ phiếu SSG Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

  • 06 Tháng Mười 2022
  • sesco
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT Chi tiết