Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCD thường niên năm 2023

  • 10 Tháng Hai 2023
  • Sesco
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

  • 01 Tháng Mười Hai 2022
  • sesco
Ngày 30/11/2022, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022... Chi tiết

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

  • 30 Tháng Mười Một 2022
  • sesco
Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc công ty và người có liên quan do nhận thừa kế. Chi tiết