Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Nguyễn Hải Linh

  • 20 Tháng Mười 2022
  • sesco
Ngày 18/10/2022, ông Nguyễn Hải Linh- cổ đông lớn của công ty đã mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SSG. Chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT

  • 20 Tháng Mười 2022
  • sesco
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh- Thành viên HĐQT công ty. Chi tiết

Ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 14/10/2022

  • 17 Tháng Mười 2022
  • sesco
Từ ngày 14/10/2022, ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty, nắm giữ trên 5% cổ phiếu SSG Chi tiết