Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023

  • 28 Tháng Bảy 2023
  • sesco
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023 Chi tiết

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 11

  • 08 Tháng Sáu 2023
  • sesco
"Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần” của công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 06 năm 2023 do thay đổi Người đại diện theo pháp luật của... Chi tiết

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • 10 Tháng Tư 2023
  • sesco
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Chi tiết