Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

  • 13 Tháng Sáu 2019
  • admin
  • sesco
Ngày 11/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh, cổ đông lớn của công ty, đã mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Báo cáo đính kèm Chi tiết

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2019

  • 12 Tháng Sáu 2019
  • admin
  • sesco
Ngày 07/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh, cổ đông lớn công ty Báo cáo về tăng tỷ lệ sở hữu. Đính kèm Chi tiết

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

  • 11 Tháng Sáu 2019
  • admin
Ngày 06/07/2019, Ông Nguyễn Đức Mạnh trở thành cổ đông lớn công ty theo Báo cáo đính kèm Chi tiết