Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

  • 25 Tháng Bảy 2019
  • admin
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 Chi tiết

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

  • 14 Tháng Sáu 2019
  • admin
  • sesco
Ngày 14/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh công bố "Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019" đính kèm. Chi tiết

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

  • 13 Tháng Sáu 2019
  • admin
  • sesco
Ngày 11/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh, cổ đông lớn của công ty, đã mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Báo cáo đính kèm Chi tiết