Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

  • 11 Tháng Sáu 2019
  • admin
Ngày 06/07/2019, Ông Nguyễn Đức Mạnh trở thành cổ đông lớn công ty theo Báo cáo đính kèm Chi tiết

Nghị quyết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 20 Tháng Ba 2019
  • admin
  • sesco
Nghị quyết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2018

  • 16 Tháng Tư 2019
  • admin
  • sesco
Báo cáo thường niên năm 2018 Chi tiết