Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  • 28 Tháng Hai 2022
  • sesco
Công ty xin thông báo:  Ngày 22/03/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.Chi tiết xem Thông báo Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

  • 28 Tháng Giêng 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 Chi tiết

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

  • 25 Tháng Mười Một 2021
  • sesco
Ngày 25/11/2021, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021... Chi tiết