Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

  • 09 Tháng Tám 2022
  • sesco
Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Thời hạn bổ nhiệm năm (05)... Chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022

  • 01 Tháng Tám 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 Chi tiết

Bổ nhiệm lại Giám đốc

  • 31 Tháng Năm 2022
Bổ nhiệm lại ông Đặng Hồng Trường - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu đồng thời là Người đại diện theo pháp... Chi tiết