Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 26 Tháng Chín 2018
  • admin
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Chi tiết

Mua trụ sở mới

  • 20 Tháng Chín 2018
  • admin
  • sesco
Ngày 20 tháng 09  năm 2018, công ty đã hoàn tất thủ tục mua căn nhà số 40 đường số 1 khu phố 3 phường Bình Thuận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh làm trụ sở mới của công ty theo... Chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 13 Tháng Chín 2018
  • admin
  • sesco
Thông báo, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: tại đây Chi tiết