Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

  • 30 Tháng Mười Một 2020
  • admin
  • sesco
Ngày 30/11/2020, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính... Chi tiết

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

  • 08 Tháng Bảy 2020
  • admin
  • sesco
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 Chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

  • 27 Tháng Ba 2020
  • admin
  • sesco
Ngày 27/03/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2020-2024). Kể từ ngày 27/03/2020, Thành viên HĐQT, BKS thay đổi như sau:Bà... Chi tiết