Bổ nhiệm lại Giám đốc

  • 31 Tháng Năm 2022
Bổ nhiệm lại ông Đặng Hồng Trường - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu đồng thời là Người đại diện theo pháp... Chi tiết

Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT

  • 26 Tháng Tư 2022
  • sesco
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nghị quyết Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT Chi tiết

Biên bản Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2022

  • 26 Tháng Tư 2022
  • sesco
Biên bản - Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2022 Chi tiết