Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • 27 Tháng Ba 2020
  • admin
  • sesco
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Chi tiết

Báo cáo thường niên năm 2019

  • 26 Tháng Ba 2020
  • admin
Báo cáo thưòng niên năm 2019 Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

  • 16 Tháng Ba 2020
  • admin
  • sesco
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán: Chi tiết