Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

  • 28 Tháng Ba 2019
  • admin
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán  Chi tiết

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

  • 05 Tháng Ba 2019
  • admin
  • sesco
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019 Chi tiết

Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

  • 24 Tháng Giêng 2019
  • admin
  • sesco
Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018 Chi tiết