Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • 01 Tháng Ba 2021
  • admin
  • sesco
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Chi tiết

Báo cáo quản trị năm 2020

  • 29 Tháng Giêng 2021
  • admin
  • sesco
Báo cáo quản trị năm 2020 Chi tiết

Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

  • 30 Tháng Mười Một 2020
  • admin
  • sesco
Ngày 30/11/2020, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính... Chi tiết