Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Phó Giám đốc công ty

  • 02 Tháng Bảy 2021
  • admin
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm Phó Giám đốc công ty từ ngày 02/07/2021 Chi tiết

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

  • 11 Tháng Sáu 2021
  • sesco
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Mạnh, Thành viên HĐQT công ty Chi tiết

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  • 10 Tháng Sáu 2021
  • admin
Ngày 09/06/2021, Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 09 cho công ty Cổ phần Vận tải biển Hải vì công... Chi tiết