Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

  • 05 Tháng Ba 2019
  • admin
  • sesco
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019 Chi tiết

Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

  • 24 Tháng Giêng 2019
  • admin
  • sesco
Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018 Chi tiết

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

  • 26 Tháng Mười Một 2018
  • admin
  • sesco
Ngày 26/11/2018, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Chi tiết